montecreto funky day 2015 raduno (foto Mauro Cottone)

montecreto funky day 2015 raduno (foto Mauro Cottone)